Tweety na temat @MinorMatematyka

Pomoce dla klasy

Szukaj na tym blogu lub wpisz post nr 1-535

Rozwiązanie zadań - arkusz maturalny z matematyki poziom podstawowy - egzamin poprawkowy 26.08.2014 r.

Rozwiązanie zadań z arkusza maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym,  Egzamin poprawkowy 26.08.2014 r. 

 
Rozwiązanie zadań - arkusz maturalny z matematyki poziom podstawowy - egzamin poprawkowy 26.08.2014 r.Zadanie 1
Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej.
Zadanie 2
Liczba 1222014  jest równa 
Zadanie 3
Liczba c=log32. Wtedy 
Zadanie 4
Liczba (53)2+215 jest równa
Zadanie 5
Julia połowę swoich oszczędności przeznaczyła na prezent dla Maćka. 10% tego, co jej zostało, przeznaczyła na prezent dla Dominiki. Ile procent oszczędności pozostało Julii?

Rozwiązanie zadań - arkusz maturalny z matematyki poziom podstawowy - egzamin poprawkowy 26.08.2014 r.


Zadanie 6
Rozwiązaniem równania x57x=13 jest liczba
Zadanie 7
Jeśli a=bcb, to
Zadanie 8
Dziedziną funkcji f jest przedział 
Zadanie 9
Największą wartością funkcji f jest
Rozwiązanie zadań - arkusz maturalny z matematyki poziom podstawowy - egzamin poprawkowy 26.08.2014 r.Zadanie 10
Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest wykres funkcji kwadratowej, określonej wzorem f(x)=(x2)(x+4) .
Zadanie 11
Funkcja kwadratowa, której zbiorem wartości jest przedział (,3 , może być określona wzorem
A. y=(x+2)23
B. y=(x+3)2
C. y=(x2)23
D. y=x2+3
Zadanie 12
Funkcja liniowa f(x) = ax+b jest rosnąca i ma dodatnie miejsce zerowe. Stąd wynika, że

Rozwiązanie zadań - arkusz maturalny z matematyki poziom podstawowy - egzamin poprawkowy 26.08.2014 r.

Zadanie 13
Suma dziesięciu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) jest równa 35. Pierwszy wyraz a₁ tego ciągu jest równy 3. Wtedy
Zadanie 14
Ciąg geometryczny (an) określony jest wzorem an=3n4 dla n1. Iloraz tego ciągu jest równy
Zadanie 15
Kąt α jest ostry i spełniona jest równość 3tgα = 2. Wtedy wartość wyrażenia sinα+cosα jest równa
Rozwiązanie zadań - arkusz maturalny z matematyki poziom podstawowy - egzamin poprawkowy 26.08.2014 r.

Zadanie 16
Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym jest równy 8. Wysokość tego trójkąta jest równa
Zadanie 17
Punkty A, B, C leżą na okręgu o środku O (zobacz rysunek). Zaznaczony na rysunku wypukły kąt środkowy AOB ma miarę
Zadanie 18
Odcinki BC i DE są równoległe i |AE|=4, |DE|=3 (zobacz rysunek). Punkt D jest środkiem odcinka AB. Długość odcinka BC jest równa
Rozwiązanie zadań - arkusz maturalny z matematyki poziom podstawowy - egzamin poprawkowy 26.08.2014 r.

Zadanie 19
Dane są równania czterech prostych: k: y=1/2x+5, l: y=2x+5, m: y=-2x+3, n: y=2x-5. Prostopadłe są proste
 Zadanie 20
Punkt P=(-1, 0) leży na okręgu o promieniu 3. Równanie tego okręgu może mieć postać
Zadanie 21
Punkty A=(13, -12) i C=(15, 8) są przeciwległym wierzchołkami kwadratu ABCD. Przekątne tego kwadratu przecinają się w punkcie
Zadanie 22
Pole powierzchni całkowitej walca, którego przekrojem osiowym jest kwadrat o boku długości 4, jest równe
Rozwiązanie zadań - arkusz maturalny z matematyki poziom podstawowy - egzamin poprawkowy 26.08.2014 r.
Zadanie 23
Ostrosłup i graniastosłup mają równe pola podstaw i równe wysokości. Objętość ostrosłupa jest równa 81√3. Objętość graniastosłupa jest równa
Zadanie 24
Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo otrzymania co najmniej jednej reszki jest równe.
Zadanie 25
Średnia arytmetyczna liczb: x, 13, 7, 5, 5, 3, 2, 11 jest równa 7. Mediana tego zestawu liczb jest równa.
Rozwiązanie zadań - arkusz maturalny z matematyki poziom podstawowy - egzamin poprawkowy 26.08.2014 r.


Zadanie 26
Rozwiąż nierówność -x²-5x+14<0

Rozwiązanie zadań - arkusz maturalny z matematyki poziom podstawowy - egzamin poprawkowy 26.08.2014 r.


Zadanie 27
Rozwiąż równanie x³-6x²-11x+66=0
Zadanie 28
Wykaż, że suma sześcianów trzech kolejnych liczb naturalnych parzystych jest podzielna przez 24.
Zadanie 29
Kąt α jest ostry oraz 4/sin² α + 4/cos² α = 25. Oblicz wartość wyrażenia sinαcosα.
Rozwiązanie zadań - arkusz maturalny z matematyki poziom podstawowy - egzamin poprawkowy 26.08.2014 r.


Zadanie 30
Dany jest trójkąt ABC, w którym |AC|>|BC|. Na bokach AC i BC tego trójkąta obrano odpowiednio takie punkty D i E, że zachodzi równość |CD|=|CE|. Proste AB i DE przecinają się w punkcie F (zobacz rysunek). Wykaż, że |BAC|=|ABC|2|AFD|.

Rozwiązanie zadań - arkusz maturalny z matematyki poziom podstawowy - egzamin poprawkowy 26.08.2014 r.
Zadanie 31
Dany jest ciąg arytmetyczny (an) określony dla n≥1, w którym a₅=22, a₁₀=47. Oblicz pierwszy wyraz a₁ i różnicę r tego ciągu.
Rozwiązanie zadań - arkusz maturalny z matematyki poziom podstawowy - egzamin poprawkowy 26.08.2014 r.Zadanie 32
Miasta A i B są odległe o 450 km. Pani Danuta pokonała tę trasę swym samochodem w czasie o 75 minut dłuższym niż pani Lidia. Wartość średniej prędkości, z jaką jechała pani Danuta na całej trasie, była o 18 km/h mniejsza od wartości średniej prędkości, z jaką jechała pani Lidia. Oblicz średnie:
- prędkości, z jaką pani Danuta jechała z A do B
- prędkości z jaką pani Lidia jechała z A do B.
Rozwiązanie zadań - arkusz maturalny z matematyki poziom podstawowy - egzamin poprawkowy 26.08.2014 r.
Zadanie 33
Podstawa ostrosłupa prawidłowego jest kwadrat. Wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa jest równa 22, a tangens kąta nachylenia ściany bocznej ostrosłupa do płaszczyzny jego podstawy jest równy
(4√6)/5 . Oblicz objętość tego ostrosłupa
Rozwiązanie zadań - arkusz maturalny z matematyki poziom podstawowy - egzamin poprawkowy 26.08.2014 r.


Zadanie 34
Zbiór M tworzą wszystkie liczby naturalne dwucyfrowe, w zapisie których występują dwie różne cyfry spośród: 1, 2, 3, 4, 5. Ze zbioru M losujemy jedną liczbę, przy czym każda liczba z tego zbioru może być wylosowana z tym samym prawdopodobieństwem. Oblicz prawdopodobieństwo, że wylosujemy liczbę większą od 20, w której cyfra dziesiątek jest mniejsza od cyfry jedności.
Rozwiązanie zadań - arkusz maturalny z matematyki poziom podstawowy - egzamin poprawkowy 26.08.2014 r. Uwaga! Kopiujesz zdjęcia z bloga na portale społecznościowe, to musisz podać źródło z aktywnym linkiem do strony. Nie zgadzam się na umieszczanie zdjęć bez podania adresu www bloga. Rozwiązania zadań z arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom podstawowy, Egzaminu przeprowadzonego w dn. 26.08.2014 r. przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Przełącz się w nowe okno Pinterest i zobacz wszystkie dostępne posty na blogu.
Wszystkie posty są połączone z blogiem, dlatego w szybki sposób można:
- wybrać zadanie (kliknij na pina w oknie Pinterest)
- sprawdzić rozwiązanie na blogu (kliknij odwiedź stronę jak otworzy się pin).

 Pinterest
Źródło: cke.edu.pl
Zadania pobrano z arkusza poprawkowej matury z matematyki na poziomie podstawowym  w celu podania przykładowych odpowiedzi. Zadania opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzamin przeprowadzono 26.08.2014 r. 

Matura 2014 | Sprawdź odpowiedzi

Post nr 441

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

WESPRZYJ BLOGA ZRZUTKĄ


Czytelniku, miło kiedy komentujesz posty. Chętnie zapoznam się z Twoim sposobem  rozwiązania zadania. Aby ten blog stanowił dla Czytelników pewną wartość, nie mogę pozwolić, żeby każdy mógł tu pisać co tylko chce. Korzystanie z bloga oznacza akceptację Regulaminu.
Regulamin bloga
1. Myśl zanim coś napiszesz – zanim zechcesz skrytykować moje sposoby rozwiązania zadań zastanów się jak możesz z tego skorzystać. Jeszcze raz – nie twierdzę, że wszystko co napiszę będzie dla Ciebie pomocne. Niemniej niektóre wskazówki po Twojej modyfikacji mogą dobrze Ci służyć. Myśl samodzielnie.
2. Publikuję wskazówki, które mogą pomóc Ci zrozumieć jak można rozwiązywać zadania matematyczne.
3. W ramach kopiowania zdjęć z bloga skorzystaj z przycisków udostępniania dostępnych w postach na blogu.
4. Wszystkie komentarze na blogu są moderowane przez autora bloga.
5. Korzystanie z bloga w całości jest nieodpłatne.