Tweety na temat @MinorMatematyka

Pomoce dla klasy

Szukaj na tym blogu lub wpisz post nr 1-535

Matura 2014 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 6 maj 2014 r.

Odpowiedzi do arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom podstawowy 6 maj 2014 r.


Matura 2014 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 6 maj 2014 r. Uwaga! Kopiujesz zdjęcia z bloga na portale społecznościowe, to musisz podać źródło z aktywnym linkiem do bloga. Nie zgadzam się na umieszczanie zdjęć bez podania adresu www bloga. Rozwiązania zadań z arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom podstawowy, Egzaminu przeprowadzonego w dn. 6.05.2014 r. przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.


Zadanie 1
Na rysunku przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów równań. Wskaż ten układ.
Odpowiedzi do arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom podstawowy 6 maj 2014 r.

Zadanie 2
Jeżeli liczba 78 jest o 50% większa od liczby c, to liczba c jest równa

Zadanie 3
Wartość wyrażenia [2/(√3 – 1)] – [2/(√3 + 1)] jest równa
Zadanie 4

Suma log_8(16) + 1 jest równa
Odpowiedzi do arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom podstawowy 6 maj 2014 r.
Zadanie 5
Wspólnym pierwiastkiem równań (x² - 1)(x – 10)(x – 5) = 0 oraz (2x-10)/(x-1)=0 jest liczba
Zadanie 6
Funkcja liniowa f(x) = (m² - 4)x + 2 jest malejąca, gdy
Zadanie 7
Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowe f.
Funkcja f jest określona wzorem.


Odpowiedzi do arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom podstawowy 6 maj 2014 r.


Zadanie 8
Punkt C=(0, 2) jest wierzchołkiem trapezu ABCD, którego podstawa AB jest zawarta w prostej o równaniu y = 2x – 4. Wskaż równanie prostej zawierającej podstawę CD.

Zadanie 9
Dla każdej liczby x, spełniającej warunek  -3< x< 0, wyrażenie
(|x + 3| -x + 3)/ x jest równe 
Zadanie 10
Pierwiastki x₁, x równania 2(x+2)(x-2)=0 spełniają warunek
A.  1/x
+ 1/x = ½
B.  1/x
+ 1/x = ¼
C.  1/x
+ 1/x = -1
D.  1/x
+ 1/x = 0


Odpowiedzi do arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom podstawowy 6 maj 2014 r.


Zadanie 11
Liczby 2, -1, -4  są trzema początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego (an) określonego dla liczb naturalnych ≥1. Wzór ogólny tego ciągu ma postać.
Zadanie 12  
     
Jeżeli trójkąty ABC i A’B’C’ są podobne, a ich pola są, odpowiednio, równe 25 cm2 i 50 cm2, to skala podobieństwa A’B/AB  jest równa.
Odpowiedzi do arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom podstawowy 6 maj 2014 r.


Zadanie 13
Liczby: x-2, 6, 12, w podanej kolejności,  są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba x jest równa.
Zadanie 14
Jeśli α jest kątem ostrym oraz tg α = 2/5, to wartość wyrażenia  (3cos α – 2sin α)/(sin α – 5 cos α) jest równa.
Zadanie 15

Liczba punktów wspólnych okręgu o równaniu (x + 2)2 + (y -3) = 4 z osiami układu współrzędnych jest równa.

Odpowiedzi do arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom podstawowy 6 maj 2014 r.


Zadanie 16
Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym 60° i ramieniu długości 2√3.
Zadanie 17
Kąt środkowy oparty na łuku, którego długość jest równa 4/9 długości okręgu, ma miarę.
Zadanie 18
O funkcji liniowej f wiadomo, że f(1)=2. Do wykresu tej funkcji należy punkt P=(-2, 3). Wzór funkcji f to.


Odpowiedzi do arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom podstawowy 6 maj 2014 r.


Zadanie 19
Jeżeli ostrosłup ma 10 krawędzi, to liczba ścian bocznych jest równa.
Zadanie 20
Stożek i walec mają te same podstawy i równe pola powierzchni bocznych. Wtedy tworząca stożka jest:
Zadanie 21

Liczba jest równa.


Odpowiedzi do arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom podstawowy 6 maj 2014 r.


Zadanie 22
Do wykresu funkcji, określonej dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem

y=-2x-2, należy punkt:
Zadanie 23
Jeżeli A jest zdarzeniem losowym, a A’ zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia A oraz zachodzi równość P(A) = 2 · P(A’), to:
Zadanie 24
Na ile sposobów można wybrać dwóch graczy spośród 10 uczestników.

Zadanie 25Mediana zestawu danych 2, 12, a, 10, 5, 3 jest równa 7. Wówczas a:

Odpowiedzi do arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom podstawowy 6 maj 2014 r.


Odpowiedzi do arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom podstawowy 6 maj 2014 r.

Zadanie 26
Wykresem funkcji kwadratowej f(x) = 2x2 + bx + c jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt W = (4, 0). Oblicz wartości współczynników b i c.

Odpowiedzi do arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom podstawowy 6 maj 2014 r.
Zadanie 27
Rozwiąż równanie 9x3+18x2-4x-8=0.

Odpowiedzi do arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom podstawowy 6 maj 2014 r.


Zadanie 28
Udowodnij, że każda liczba całkowita k, która przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2, ma tę własność, że reszta z dzielenia liczby 3k2 przez 7 jest równa 5.
Odpowiedzi do arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom podstawowy 6 maj 2014 r.Zadanie 29
Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f, który powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji określonej wzorem y=1/x dla każdej liczby rzeczywistej x≠0.
a) Odczytaj z wykresu i zapisz zbiór tych wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji f są większe od 0.|
b) Podaj miejsce zerowe funkcji g określonej wzorem g(x)=f(x-3).Odpowiedzi do arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom podstawowy 6 maj 2014 r.Zadanie 30
Ze zbioru liczb {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A, polegającego na wylosowaniu liczb, z których pierwsza jest większa od drugiej o 4 lub 6.


Odpowiedzi do arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom podstawowy 6 maj 2014 r.


Zadanie 31
Środek S okręgu opisanego na trójkącie równoramienny ABC, o ramionach AC i BC, leży wewnątrz tego trójkąta (patrz rysunek).
Wykaż, że miara kąta wypukłego ASB jest cztery razy większa od miary kąta wypukłego SBC.
Odpowiedzi do arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom podstawowy 6 maj 2014 r.


Zadanie 32
Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu jest równe 198. Stosunki długości krawędzi prostopadłościanu wychodzących z tego samego wierzchołka prostopadłościanu to 1 : 2 : 3. Oblicz długość przekątnej tego prostopadłościanu.

Odpowiedzi do arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom podstawowy 6 maj 2014 r.Zadanie 33            
Turysta zwiedzał zamek stojący na wzgórzu. Droga łącząca parking z zamkiem ma długość 2,1 km. Łączny czas wędrówki turysty z parkingu do zamku i z powrotem, nie licząc czasu poświęconego na zwiedzanie, był równy 1 godzinę i 4 minuty. Oblicz, z jaką średnią prędkością turysta wchodził na wzgórze, jeżeli prędkości ta była o 1 km/h mniejsza od średniej prędkości, z jaką schodził ze wzgórza.

Odpowiedzi do arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom podstawowy 6 maj 2014 r.
Matura 2014 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 6 maj 2014 r.


Zadanie 34
Kąt CAB trójkąta prostokątnego ACB ma miarę 30°. Pole kwadratu DEFG, wpisanego w ten trójkąt (patrz rysunek), jest równe 4. Oblicz pole trójkąta ACB.Odpowiedzi do arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom podstawowy 6 maj 2014 r.
Odpowiedzi do arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom podstawowy 6 maj 2014 r.


Przełącz się w nowe okno Pinterest i zobacz wszystkie dostępne posty na blogu.
Wszystkie posty są połączone z blogiem, dlatego w szybki sposób można:
- wybrać zadanie (kliknij na pina w oknie Pinterest)
- sprawdzić rozwiązanie na blogu (kliknij odwiedź stronę jak otworzy się pin).

 Pinterest

Źródło:
Zadania pobrano z arkusza egzaminacyjnego, matura z matematyki na poziomie podstawowym  w celu podania przykładowych odpowiedzi. Zadania opracowane przez CKE Warszawa. Egzamin przeprowadzono w terminie głównym wśród maturzystów w dn. 6.05.2014 r. 


Matura Sprawdź arkusze

 Post nr 420

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

WESPRZYJ BLOGA ZRZUTKĄ


Czytelniku, komentując nie każdy będzie mógł tu pisać co chce. 
Korzystanie z bloga oznacza akceptację Regulaminu.
Regulamin bloga
1. Myśl zanim coś napiszesz – zanim zechcesz skrytykować podane sposoby rozwiązania zadań zastanów się jak możesz z tego skorzystać. Niemniej niektóre wskazówki po Twojej modyfikacji mogą dobrze Ci służyć. Myśl samodzielnie.
2. Wskazówki mogą pomóc Ci zrozumieć matematykę.
3. Kopiując posty z bloga skorzystaj z przycisków udostępniania.
4. Wszystkie komentarze na blogu są moderowane przez autora bloga.
5. Korzystanie z bloga w całości jest nieodpłatne.