Tweety na temat @MinorMatematyka

Pomoce dla klasy

Szukaj na tym blogu lub wpisz post nr 1-535

Arkusz maturalny 2015 próbny z matematyki

Próbna matura z matematyki z Operonem 27.11.2014 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2015, poziom podstawowy

Nowa matura 2015 (liceum)

Arkusz maturalny 2015 próbny z matematyki z Operonem

Zadanie 1
Liczba √5/(√2-1)  jest równa liczbie:
Zadanie 2
Dana jest funkcja określona wzorem:
f(x) = {x²-1   dla x∈(-∞, -2>
           -1/3x +1 dla x∈(-2, 3)
             2x-8   dla x∈<3, +∞)
Miejscem zerowym tej funkcji jest:

Zadanie 3
Liczba a = [(2³)⁴]/2¯⁵

Zadanie 4
Jeżeli cenę towaru obniżono najpierw o 10%, a potem o 15%, to znaczy, że po dwóch obniżkach cena końcowa jest obniżona w stosunku do początkowej o:
Arkusz maturalny 2015 próbny z matematyki z Operonem


Zadanie 5
Jeżeli liczbę x=2/3 przybliżymy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, to błąd względy tego przybliżenia jest równy:
Zadanie 6
Jeżeli do wykresu funkcji f(x) = a/x należy punkt A=(-1/4, 8), to:
Zadanie 7
Prosta l ma równanie 6x+10y+7=0. Współczynnik kierunkowy prostej k prostopadłej do prostej l jest równy:
Zadanie 8
Dany jest ciąg arytmetyczny(a_n). Suma częściowa tego ciągu wyraża się wzorem S_n = 5n²-7n. Drugi wyraz ciągu jest równy:


Arkusz maturalny 2015 próbny z matematyki z Operonem 
Zadanie 9
Liczba trzycyfrowych liczb naturalnych o różnych cyfrach jest równa:
Zadanie 10
Różnica między większym i mniejszym rozwiązaniem równania (x+7)(x+1)=0 jest równa:
Zadanie 11
Wyrażenie W=(16x²-25)/(16x²+40x+25) jest równe:
Zadanie 12
Dziedziną funkcji f określonej wzorem f(x)=1/(x²+4x) jest zbiór:
Zadanie 13
Dana jest funkcja określona wzorem f(x)=-x²-4x+5. Zbiorem wartości tej funkcji jest:
Arkusz maturalny 2015 próbny z matematyki z Operonem

Zadanie 14
Liczba rozwiązań rzeczywistych równania 81+x³=0 to:
Zadanie 15
Jeśli α jest kątem rozwartym i sinα=12/13, to:

Zadanie 16
Liczba przeciwna do liczby 10^(-5/3) to liczba:
Zadanie 17
Wykres funkcji, której wykres powstaje przez przesunięcie równoległe wzdłuż osi OY wykresu funkcji f(x)=3^x o 4 jednostki w dół, to:
Zadanie 18
Rozwiązaniem nierówności (x-5)²≤0 jest:Arkusz maturalny 2015 próbny z matematyki z Operonem
Zadanie 19
Dany jest trójkąt prostokątny o kącie ostrym α. Jeśli sinα=3/5 i przeciwprostokątna ma długość 20, to dłuższa przyprostokątna ma długość:
Zadanie 20
Wysokość trójkąta równobocznego jest o 4 krótsza od długości boku. Długość boku trójkąta jest równa:
Zadanie 21
Pole trójkąta jest równe 18√3, a kąt ma miarę 60⁰. Jeden z boków przyległych do tego kąta ma długość 12. Oznacza to, że drugi z boków przyległych do kąta 60⁰ ma długość:

Arkusz maturalny 2015 próbny z matematyki z Operonem
Zadanie 22
Jeżeli wszystkie krawędzie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego mają jednakowe długości, to ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod takim kątem α, że:
Zadanie 23
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o przekątnej długości 8.Objętość tego walca jest równa:
Zadanie 24
Prosta l jest styczna do okręgu o środku S w punkcie A, AC jest średnicą okręgu, a AB jest jego cięciwą. Kąt między prostą l i cięciwą AB jest równy 52⁰. Zatem kąt ACB ma miarę:Arkusz maturalny 2015 próbny z matematyki z Operonem

 

Zadanie 25
Rzucono dwa razy kostką sześcienną do gry. Prawdopodobieństwo tego, że suma wyrzuconych oczek jest równa 6, jest równe:


Arkusz maturalny 2015 próbny z matematyki z Operonem


Zadanie 26
Rozwiąż nierówność -5x²+10x>0
Zadanie 27
Rozwiąż równanie (5x+6)/x = x
Zadanie 28
Dany jest odcinek AB o środku S=(7, 2). Wyznacz współrzędne punktu A, wiedząc, że B=(-3, 11).Arkusz maturalny 2015 próbny z matematyki z Operonem
Zadanie 29
W ciągu geometrycznym trzeci wyraz jest równy 32/3, a drugi wyraz jest równy 16. Wyznacz pierwszy wyraz i iloraz tego ciągu.
Zadanie 30
Sprawdź, że dla każdego kąta ostrego α prawdziwa jest tożsamość:
(sinα + cosα)² + (sinα - cosα)² =2.
Zadanie 31
Wykaż, że prawdziwe jest równie (11 - √21)^(1/2) + (11 + √21)^(1/2) = √42

Arkusz maturalny 2015 próbny z matematyki z Operonem
Zadanie 32
Trójmian kwadratowy y = ax² + bx +c osiąga najmniejszą wartość równą -1 dla argumentu 3/2. Do wykresu trójmianu należy punkt A=(3, 8). Wyznacz współczynniki a, b, c.

Zadanie 33
Pole prostokąta jest równe 228. Jeżeli długość jednego boku zmniejszymy o 5, a długość drugiego boku zwiększymy o 2, to otrzymamy kwadrat. Wyznacz długości boków prostokąta. 


Arkusz maturalny 2015 próbny z matematyki z Operonem


Zadanie 34
Dany jest stożek, którego przekrój osiowy jest trójkątem prostokątnym. Objętość stożka jest równa V=18∏√2. Wyznacz pole powierzchni całkowitej stożka.


Arkusz maturalny 2015 próbny z matematyki z Operonem

Źródło: operon.pl
Zadania pobrano z arkusza próbnej matury z matematyki na poziomie podstawowym  w celu podania przykładowych odpowiedzi. Zadania opracowane przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Egzamin przeprowadzono 27.11.2014 r. 

Odpowiedzi Wydawnictwa Pedagogicznego Operon można sprawdzić na stronie arkusze.gieldamaturalna.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

WESPRZYJ BLOGA ZRZUTKĄ


Czytelniku, miło kiedy komentujesz posty. Chętnie zapoznam się z Twoim sposobem  rozwiązania zadania. Aby ten blog stanowił dla Czytelników pewną wartość, nie mogę pozwolić, żeby każdy mógł tu pisać co tylko chce. Korzystanie z bloga oznacza akceptację Regulaminu.
Regulamin bloga
1. Myśl zanim coś napiszesz – zanim zechcesz skrytykować moje sposoby rozwiązania zadań zastanów się jak możesz z tego skorzystać. Jeszcze raz – nie twierdzę, że wszystko co napiszę będzie dla Ciebie pomocne. Niemniej niektóre wskazówki po Twojej modyfikacji mogą dobrze Ci służyć. Myśl samodzielnie.
2. Publikuję wskazówki, które mogą pomóc Ci zrozumieć jak można rozwiązywać zadania matematyczne.
3. W ramach kopiowania zdjęć z bloga skorzystaj z przycisków udostępniania dostępnych w postach na blogu.
4. Wszystkie komentarze na blogu są moderowane przez autora bloga.
5. Korzystanie z bloga w całości jest nieodpłatne.