Tweety na temat @MinorMatematyka

Pomoce dla klasy

Szukaj na tym blogu lub wpisz post nr 1-535

Arkusz maturalny 2017 próbny z matematyki

Próbna matura z matematyki z Operonem 23.11.2016 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2017, poziom podstawowy

Matura 2017

Próbna matura z matematyki z Operonem 23.11.2016 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2017, poziom podstawowy
Zadanie 1
Druga potęga liczby jest równa:
Zadanie 2
Wiadomo, że log_5(50)=a i log_5(2)=b. Zatem:
Zadanie 3
W listopadzie pensja pana Jana była o 10% większa niż w październiku. W grudniu pensja pana Jana zmalała i wynosiła o 40% mniej niż w październiku. Średnia arytmetyczna pensji pana Jana w październiku, listopadzie i grudniu była:
Próbna matura z matematyki z Operonem 23.11.2016 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2017, poziom podstawowy


Zadanie 4
Zbiór rozwiązań nierówności (x-2)(2+x)<0 to:   Wykres online do zad. 4 
Zadanie 5
Równanie:
Próbna matura z matematyki z Operonem 23.11.2016 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2017, poziom podstawowy


Zadanie 6
Liczba a spełniająca warunek jest równa:
Zadanie 7
Układ równań opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie dwie proste równoległe. Zatem liczba m jest równa:
Zadanie 8
Suma pierwiastków równania (x-2)(x+1)(x-3)=0 jest równa:
Próbna matura z matematyki z Operonem 23.11.2016 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2017, poziom podstawowy


Zadanie 9
Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Najmniejszą wartością funkcji g(x)= f(-x) w przedziale <-4,-1> jest liczba:
Zadanie 10
Dwusieczna kąta, pod którym przecinają się proste y=x-1 i y=-x+1, przechodzi przez punkt:
Próbna matura z matematyki z Operonem 23.11.2016 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2017, poziom podstawowy


Zadanie 11
W tabeli podano wartości funkcji liniowej f(x)=ax+b dla wybranych trzech elementów należących do dziedziny funkcji.
Zadanie 12
Funkcja liniowa f jest określona wzorem f(x)=ax+b dla b=-3 oraz ab<0. Wynika z tego, że funkcja f:
Próbna matura z matematyki z Operonem 23.11.2016 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2017, poziom podstawowy


Zadanie 13
Dziedziną funkcji f określonej wzorem f(x)=(x-1)²+2 jest zbiór <-2,+∞). Zbiorem wartości tej funkcji jest:
Zadanie 14
Funkcja g jest opisana wzorem g(x)=3^(x-1) +1. Miejscem zerowym funkcji h(x)=g(x+1)-4 jest liczba:   Wykres online do zad. 14
Próbna matura z matematyki z Operonem 23.11.2016 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2017, poziom podstawowy


Zadanie 15
Ile liczb całkowitych należy do zbioru rozwiązań nierówności:
Zadanie 16
Suma wszystkich liczb naturalnych dodatnich podzielnych przez 5 i mniejszych od 400 jest równa:
Próbna matura z matematyki z Operonem 23.11.2016 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2017, poziom podstawowy


Zadanie 17
Dany jest ciąg arytmetyczny (a_n) określony dla n≥1 i taki, że a+a+a=18. Wtedy:
Zadanie 18
Ciąg (a_n) jest określony wzorem a_n=√(n-2) dla n2. Ile wyrazów tego ciągu jest mniejszych od 2?
Zadanie 19
Ciąg (a, 2, c) jest geometryczny. Iloczyn wyrazów tego ciągu jest równy:
Zadanie 20
W trójkącie prostokątnym kąty ostre mają miary α, β, przeciwprostokątna ma długość 13, a sinα+sinβ=17/13, sinα-sinβ=7/13. Wynika z tego, że:
Próbna matura z matematyki z Operonem 23.11.2016 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2017, poziom podstawowy


Zadanie 21
Kąt α  jest kątem ostrym takim, że sin²α -sin²β=1/2. Zatem:
Zadanie 22
Punkty G i H są środkami okręgów. Punkt E leży na okręgu o środku w punkcie G, punkt F leży na okręgu o środku w punkcie H oraz GH=3 i EF=8 (patrz rysunek). Wtedy pole koła ograniczonego okręgiem o środku w punkcie H jest większe od pola koła ograniczonego okręgiem o środku w punkcie G o:
Próbna matura z matematyki z Operonem 23.11.2016 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2017, poziom podstawowyZadanie 23
Przekątna AC dzieli trapez ABCD na dwa trójkąty prostokątne równoramienne oraz |∡BAD|=|∡ADC|=90°. Najkrótszy bok trapezu ma długość a. Zatem najdłuższy bok ma długość:
Zadanie 24
Okrąg o promieniu 3 jest wpisany w trójkąt prostokątny. Punkt styczności dzieli przeciwprostokątną na odcinki długości 5 i 12. Obwód tego trójkąta jest równy:
Sprawdź jak wyznaczyć promień okręgu wpisanego w trójkąt i promień okręgu opisanego na trójkącie


Próbna matura z matematyki z Operonem 23.11.2016 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2017, poziom podstawowy


Zadanie 25
Punkty A, M, B są współliniowe (punkt M leży między punktami A i B) i takie, że
A=(-23,-9), B=(17, 21) oraz |MB|=3|AM|. Iloczyn współrzędnych punktu M jest równy:
Próbna matura z matematyki z Operonem 23.11.2016 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2017, poziom podstawowyZadanie 26
Rozwiąż nierówność x(x-1)>2(x+1)-4.
Zadanie 27
Wykaż, że jeżeli x>y i 2(x-1)(x+1)-2y(2x- y)=-1, to x-y=√2/2.
Próbna matura z matematyki z Operonem 23.11.2016 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2017, poziom podstawowy


Zadanie 28
Dany jest półokrąg oparty na średnicy AB. Punkt C leży na półokręgu, punkt D leży na średnicy, odcinki CD i AB są prostopadłe oraz |CD|=2. Punkt D dzieli średnicę na odcinki a,b (patrz rysunek). Wykaż, że ab=2.
Próbna matura z matematyki z Operonem 23.11.2016 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2017, poziom podstawowy


Zadanie 29
Funkcja kwadratowa ma dwa miejsca zerowe. Jednym z nich jest liczba -3. Wierzchołek paraboli, będącej wykresem tej funkcji, znajduje się w punkcie (-1,-8). Wyznacz wzór tej funkcji.
Próbna matura z matematyki z Operonem 23.11.2016 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2017, poziom podstawowy


Zadanie 30
Prosta przechodząca przez początek układu współrzędnych ma jeden punkt wspólny z parabolą y=(x-1)² +1. Znajdź równanie tej prostej. Wykres do zad. 30
Próbna matura z matematyki z Operonem 23.11.2016 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2017, poziom podstawowy


Zadanie 31
Gdy Anka miała tyle lat, ile Danka ma teraz, to była od niej trzy razy starsza. Gdy Danka będzie miała tyle lat, ile Anka ma teraz, Anka będzie miała 42 lata. Ile lat ma obecnie każda z dziewcząt?
Próbna matura z matematyki z Operonem 23.11.2016 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2017, poziom podstawowy


Zadanie 32
Kąt rozwarty rombu ma miarę 2α. Suma długości przekątnych rombu jest równa 68 oraz tgα =2,4. Oblicz obwód rombu.
Próbna matura z matematyki z Operonem 23.11.2016 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2017, poziom podstawowy


Zadanie 33
Punkty A=(-4, 1) i C =(-5, 5) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC, w którym |AC|=|BC|. Prosta -x-y=0 jest symetralną boku AB. Oblicz pole tego trójkąta.
Próbna matura z matematyki z Operonem 23.11.2016 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2017, poziom podstawowy


Próbna matura z matematyki z Operonem 23.11.2016 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2017, poziom podstawowy
Zadanie 34
Ciąg (x-3, x, y) jest ciągiem arytmetycznym. Ciąg (x, y, 2 y) jest ciągiem geometrycznym o wyrazach dodatnich. Znajdź wyrazy ciągu arytmetycznego oraz wyrazy ciągu geometrycznego.
Próbna matura z matematyki z Operonem 23.11.2016 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2017, poziom podstawowy


Źródło: operon.pl
Zadania pobrano z arkusza próbnej matury z matematyki na poziomie podstawowym  w celu podania przykładowych odpowiedzi. Zadania opracowane przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Egzamin przeprowadzono 23.11.2016 r. 

Odpowiedzi Wydawnictwa Pedagogicznego Operon można sprawdzić na stronie arkusze.gieldamaturalna.pl

Matura maj 2016 
Technikum | Sprawdź odpowiedzi

Liceum       | Sprawdź odpowiedzi


Post nr 486

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

WESPRZYJ BLOGA ZRZUTKĄ


Czytelniku, komentując nie każdy będzie mógł tu pisać co chce. 
Korzystanie z bloga oznacza akceptację Regulaminu.
Regulamin bloga
1. Myśl zanim coś napiszesz – zanim zechcesz skrytykować podane sposoby rozwiązania zadań zastanów się jak możesz z tego skorzystać. Niemniej niektóre wskazówki po Twojej modyfikacji mogą dobrze Ci służyć. Myśl samodzielnie.
2. Wskazówki mogą pomóc Ci zrozumieć matematykę.
3. Kopiując posty z bloga skorzystaj z przycisków udostępniania.
4. Wszystkie komentarze na blogu są moderowane przez autora bloga.
5. Korzystanie z bloga w całości jest nieodpłatne.